Alle priser ekskl. MVA pluss fraktkostnader. Minimum bestillingsverdi 1000 NOK netto, pluss mva og fraktkostnader.
Facebook Instagram

Vilkår og betingelser og kundeinformasjon

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grunnbestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gjelder for alle kontrakter som du inngår med oss ​​som leverandør (Axel Suijker) via nettsiden activatextil.eu, med mindre en endring er skriftlig avtalt mellom partene. Avvikende eller motstridende vilkår og betingelser er kun effektive med vårt uttrykkelige samtykke.

(2) Vi tilbyr kun våre produkter for salg hvis du er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskap med rettslig handleevne som ved inngåelsen av den juridiske transaksjonen utøver sin kommersielle eller uavhengige yrkesaktivitet (entreprenør). En kontrakt med forbrukere er utelukket.

§ 2 Kontraktsinngåelse

(1) Gjenstanden for kontrakten er salg av varer. Hovedtrekkene til varene finner du i det respektive tilbudet.

(2) Våre tilbud på Internett er ikke-bindende og ikke et bindende tilbud om å inngå en kontrakt.

(3) Du kan sende inn et bindende kontraktstilbud (bestilling) via telefon, e-post, faks, post eller via nettbasert handlekurvsystem.

Ved kjøp via nettbasert handlekurvsystem lagres varene som er beregnet for kjøp i "handlekurven" Du kan når som helst bruke den tilsvarende knappen i navigasjonslinjen for å hente frem "handlekurven" og gjøre endringer der. Etter å ha ringt opp "Kasse"-siden og lagt inn personopplysninger samt betalings- og fraktbetingelser, vises alle ordredata igjen på ordreoversiktssiden.

Før du sender bestillingen har du muligheten til å sjekke detaljene i bestillingsoversikten på nytt, endre dem (også bruke "tilbake"-funksjonen i nettleseren) eller kansellere bestillingen. Ved å sende bestillingen via tilsvarende knapp gir du et bindende tilbud til oss. Du vil først motta en automatisk e-post om mottak av bestillingen din, som ennå ikke fører til inngåelse av en kontrakt

(4) Aksepten av tilbudet (og dermed inngåelsen av kontrakten) skjer umiddelbart ved bestilling på telefon eller senest innen 5 dager ved bekreftelse i tekstform (f.eks. e-post), hvor utførelse av bestillingen eller levering av varene er bekreftet til deg (ordrebekreftelse).
Hvis du ikke har mottatt en tilsvarende melding innen denne perioden, er du ikke lenger bundet til bestillingen din. Eventuelle tjenester som allerede er levert vil bli refundert umiddelbart i dette tilfellet.


(5) På forespørsel oppretter vi et individuelt tilbud til deg, som sendes til deg i tekstform og som vi er bundet til i 5 dager (med mindre en annen periode er angitt i det respektive tilbudet). Du aksepterer tilbudet med bekreftelse i tekstform.

(6) Behandlingen av bestillingen og overføringen av all informasjon som kreves i forbindelse med kontraktsinngåelsen skjer via e-post, i noen tilfeller automatisk. Du må derfor sørge for at e-postadressen du har gitt oss er korrekt, at mottak av e-postene er teknisk garantert og spesielt at den ikke hindres av SPAM-filtre.

§ 3 Individuelt utformede varer

(1) Du gir oss riktig informasjon, tekster eller filer som kreves for den individuelle utformingen av varene via det elektroniske bestillingssystemet eller via e-post senest umiddelbart etter kontraktsinngåelsen. Alle spesifikasjonene våre for filformater må overholdes.

(2) Du forplikter deg til ikke å overføre data hvis innhold krenker rettighetene til tredjeparter (spesielt opphavsrettigheter, navnerettigheter, varemerkerettigheter) eller bryter eksisterende lover. Du fritar oss uttrykkelig fra alle tredjepartskrav hevdet i denne sammenhengen. Dette gjelder også utgiftene til advokatombudet som kreves i denne sammenheng.

(3) Vi kontrollerer ikke de overførte dataene for riktigheten av innholdet og påtar oss intet ansvar for feil i denne forbindelse.

(4) Hvis det er spesifisert i det respektive tilbudet, vil du motta en rettelsesmal fra oss, som du umiddelbart må sjekke. Hvis du er enig i utkastet, frigi rettelsesmalen for utførelse ved å kontrasignere den i tekstform (f.eks. e-post).
Designarbeidet vil ikke bli utført uten din godkjenning.
Det er ditt ansvar å gå gjennom Korreksjonsmalen for nøyaktighet og fullstendighet og å varsle oss om eventuelle feil. Vi påtar oss intet ansvar for feil som det ikke gjøres innvendinger mot.

§ 4 Priser, betalingsbetingelser og fraktkostnader

(1) Prisene oppgitt i de respektive tilbudene og fraktkostnadene er nettopriser og inkluderer ikke lovpålagt merverdiavgift.

(2) Påløpte fraktkostnader er ikke inkludert i kjøpesummen, de vil bli beregnet separat med mindre det er lovet gratis levering. Ytterligere detaljer finner du under en tilsvarende angitt knapp på vår nettside eller i det respektive tilbudet.

(3) Hvis levering skjer til land utenfor EU, kan det påløpe tilleggskostnader som vi ikke er ansvarlige for, for eksempel tollavgifter, skatter eller pengeoverføringsgebyrer (bankoverføring eller valutakursgebyrer), som du må bære.

(4) Kostnader som påløper for pengeoverføringen (bankoverføring eller valutakursgebyrer) skal dekkes av deg i tilfeller der leveringen er gjort til et EU-medlemsland, men betalingen ble gjort utenfor EU.

(5) Du har betalingsalternativene vist under en tilsvarende angitt knapp på vår nettside eller i det respektive tilbudet. Dersom det ikke er angitt annen betalingsperiode for de enkelte betalingsmåter eller på fakturaen, forfaller betalingskravene fra den inngåtte kontrakten til betaling umiddelbart. Fradrag for rabatter er kun tillatt dersom det er uttrykkelig angitt i det respektive tilbudet eller i fakturaen.

§ 5 Leveringsbetingelser

(1) Antatt leveringstid er oppgitt i det respektive tilbudet. Leveringsdatoer og leveringstider er kun bindende dersom de er bekreftet skriftlig av oss. Ved forskuddsbetaling via bankoverføring sendes varene først etter at vi har mottatt full kjøpesum og fraktkostnader.

(2) Hvis, mot forventning, et produkt du har bestilt ikke er tilgjengelig til tross for rettidig inngåelse av en adekvat sikringstransaksjon av en grunn som vi ikke er ansvarlige for, vil du umiddelbart bli informert om utilgjengelighet og, i tilfelle av uttak, vil alle betalinger som allerede er utført, bli refundert umiddelbart.

(3) Forsendelsen skjer på eget ansvar. Hvis du ønsker det, vil forsendelsen skje med passende transportforsikring, hvor du må bære kostnadene som påløper som følge av dette.

(4) Delleveranser er tillatt og kan faktureres av oss uavhengig, forutsatt at du ikke belastes ekstra fraktkostnader som følge av dette.

§ 6 Garanti

(1) Garantiperioden er ett år fra levering av varene. Den forkortede fristen gjelder ikke:

- culpøst forårsaket skade som kan tilskrives oss som følge av skade på liv, lem eller helse og annen skade forårsaket forsettlig eller ved grov uaktsomhet;
- i den grad vi har skjult mangelen på uredelig vis eller har påtatt oss en garanti for varens tilstand;
- for gjenstander som har blitt brukt til en bygning i samsvar med normal bruk og har forårsaket dens mangel;
- når det gjelder lovfestede regressrettigheter som du har mot oss i forbindelse med garantirettigheter.

(2) Kun vår egen informasjon og produsentens produktbeskrivelse anses å være avtalt som kvaliteten på varen, men ikke annen reklame, offentlige kampanjer og uttalelser fra produsenten.

(3) Ved feil skal vi gi en garanti, etter eget skjønn, ved utbedring eller etterlevering. Dersom utbedring av mangelen mislykkes, kan du enten kreve prisavslag eller trekke deg fra kontrakten. Utbedring av mangler anses som mislykket etter et nytt mislykket forsøk, med mindre noe annet oppstår på grunn av varens eller mangelens art eller de øvrige omstendigheter. Ved retting slipper vi å bære de økte kostnadene som oppstår ved å bringe varene til et annet sted enn ytelsesstedet dersom forsendelsen ikke samsvarer med varens tiltenkte bruk.

§ 7 Oppholdsrett, eiendomsforbehold

(1) Du kan kun utøve tilbakeholdsrett i den grad det gjelder krav fra samme kontraktsforhold.


(2) Vi forbeholder oss eiendomsretten til varene inntil alle krav fra det nåværende forretningsforholdet er fullført. Pantsetting eller overdragelse som sikkerhet er ikke tillatt før eiendomsretten til de forbeholdte varene er overgått.

(3) Du kan videreselge varene i den ordinære virksomheten. I dette tilfellet tildeler du oss alle krav i beløpet til fakturabeløpet som tilfaller deg fra videresalget, og vi aksepterer oppdraget. Du er videre autorisert til å inndrive kravet. Men hvis du ikke oppfyller betalingsforpliktelsene dine på riktig måte, forbeholder vi oss retten til å inndrive kravet selv.

(4) Hvis de reserverte varene kombineres og blandes, får vi medeierskap til den nye varen i forhold til fakturaverdien av de reserverte varene til de andre behandlede varene på behandlingstidspunktet.

(5) Vi forplikter oss til å frigi verdipapirene du har krav på på din forespørsel i den grad realisasjonsverdien av våre verdipapirer overstiger kravet som skal sikres med mer enn 10 %. Vi er ansvarlige for å velge verdipapirene som skal frigis.

§ 8 Lovvalg

Tysk lov gjelder for unntak av FNs kjøpslov.


II. Kundeinformasjon

1. Leverandørens identitet

Axel Suijker
Artlandstrasse 74
49610 Quakenbrück
Tyskland
Telefon: 0543193234
E-post: info@activatextil.eu


2. Informasjon om kontraktsinngåelse

De tekniske trinnene for inngåelsen av kontrakten og inngåelsen av selve kontrakten, samt korrigeringsmulighetene, utføres i samsvar med § 2 i våre generelle vilkår og betingelser (del I).

3. Kontraktsspråk, kontraktstekstlagring

3.1. Kontraktsspråket er tysk.

3.2. Vi lagrer ikke hele kontraktsteksten. Før bestillingen eller forespørselen sendes, kan kontraktsdataene skrives ut eller lagres elektronisk ved hjelp av utskriftsfunksjonen i nettleseren.

siste oppdatering: 01.01.2022